Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

8192 3ff3
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viayanek yanek
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viapassionative passionative
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viapassionative passionative
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazabka zabka
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaawaken awaken
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viahesiamela hesiamela

May 01 2017

9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viascorpix scorpix
2378 7640 500
„Przekrój” nr 2/17
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viascorpix scorpix
5616 9b5e 500
Jam jars
Reposted fromsniku sniku viascorpix scorpix
opowieść o jabłkach
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl