Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2017

7629 1e57 500
Reposted fromLittleJack LittleJack via13-days 13-days
Reposted fromweightless weightless via13-days 13-days
9398 5a3d 500
Reposted fromMiziou Miziou viaawaken awaken
najgorzej jest chyba wtedy, kiedy nie ma się z kim cieszyć.
Reposted frombreakaway breakaway viatobecontinued tobecontinued
1930 4d7f
5505 5957 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viatobecontinued tobecontinued
Nie chcę niczego mieć, dopóki nie znajdę takiego miejsca, w którym ja i otoczenie będziemy do siebie pasować. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest, ale wiem dokładnie, jak tam będzie.
— Truman Capote
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued
3939 8bba
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued

March 30 2017

Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawonderLife wonderLife
7254 f2f6 500
Reposted frommisssomething misssomething viaBrilliant Brilliant
2331 70ce 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaBrilliant Brilliant
0047 d656
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBrilliant Brilliant

March 18 2017

3543 61b4 500
Obessed 😍
Reposted frommslexi mslexi viajakubzulczyk jakubzulczyk
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viahesiamela hesiamela

poetic-joke:

one of my favourite things is seeing people carrying flowers around in public.
where are they going? who are the flowers for? is it their mums birthday? did someone move house?
who knows!! not me!!!

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viahesiamela hesiamela
What. The. FUCK?!
Reposted fromczerwcowa czerwcowa viaawaken awaken

March 10 2017

1283 0df1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaBrilliant Brilliant
Reposted frommesoup mesoup viaBrilliant Brilliant
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viate-quiero te-quiero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl