Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

5356 33fa 500
Reposted fromZircon Zircon viatobecontinued tobecontinued
1721 512d 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viate-quiero te-quiero

September 26 2018

4234 1df6
Reposted frombrumous brumous

September 21 2018

6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viascorpix scorpix
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaawaken awaken
5869 de9f
Reposted fromkniepuder kniepuder viafinka finka

September 19 2018

1055 347f
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viatobecontinued tobecontinued
6838 2958 500
3715 c4e6
Reposted fromkarahippie karahippie viabesomeoneelse besomeoneelse
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viatobecontinued tobecontinued
6502 6f07 500
Reposted frombrumous brumous viaphilomath philomath
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaphilomath philomath
5658 e066
Reposted fromrubinek rubinek viafinka finka
3069 3b8c
Reposted fromuunknown uunknown viafinka finka
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl