Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

3171 8509
florence!
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viabesomeoneelse besomeoneelse
6617 80ad
Reposted fromkarahippie karahippie viabesomeoneelse besomeoneelse
6161 e100
Reposted fromniewychowana niewychowana viayanek yanek
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viayanek yanek
3105 a02a 500

travelposts:

travel

8894 5bc1
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viazabka zabka
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viazabka zabka
4449 ada6 500
Reposted fromundertow undertow viazabka zabka

June 16 2017

5609 863f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
9878 8a9c
Reposted fromGIFer GIFer viatobecontinued tobecontinued
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viatobecontinued tobecontinued
0469 e955 500
Reposted fromwentyl wentyl viatobecontinued tobecontinued
1087 f24d 500
mąż ideał ! 
Reposted fromaskman askman viapl pl
9560 0190
Reposted fromslodziak slodziak viasatyra satyra
1275 8cd2 500

May 16 2017

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
4302 c631

nymphet-palepink:

They say i’m too young to love you…

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl